Szervizállapot / Bejelentkezés

1. A Szolgáltató

Cégnév:

iDoki Support Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1027 Budapest, Bem József u. 9.

Elérhetőségei:

telefonszám: 06-70-314-6606, weboldal: www.i-doki.com

Cégjegyzékszám:01-09-935574

Adószám: 22607722-2-41.

2. A Megrendelő

A munkalapon feltüntetett személy.

3. A Szolgáltatás

A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott telefonkészülék, telefontartozék, illetve

alkatrész, – különösen iPad és iPhone készülékek (továbbiakban: készülék)

meghibásodásának javítása díj ellenében.

4. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos

általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.

Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

5. A Szolgáltatás igénybe vétele

Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Felek a munkalapon tüntetik fel a készülék átvizsgálásnak várható idejét. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.

6. Jogszavatossági nyilatkozat

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot, a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

7. A készülék javítás

Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Megrendelő a bevizsgálás díját abban az esetben is köteles megfizetni, ha a javításra végül nem kerül sor, melynek díja bruttó 3900Ft.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

8. A javítás megtagadása

Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni:

beázott készülék esetén,

más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén.

9. A szavatossági és kárfelelősség kizárása

Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A

szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése,

valamint a 305. § - 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:

Beázott készülék javítása esetén Szolgáltató kizárólag csak az általa cserélt alkatrészek tekintetében vállal felelősséget. Megjegyzés: a beázott készülék a Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat! Az alaplap beázása esetén előfordulhat, hogy a készülék végleg nem bekapcsolható állapotba kerül!

Sérült, törött vagy deformált készülék javítása esetén.

Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén.

A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.

A készüléken tárolt adatok tekintetében; Szolgáltató az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén sem vállal felelősséget.

Utángyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.

A típus és szériahibák tekintetében.

Az akkumulátorok tekintetében.

az iMac kijelző belső portalanítása esetén. Megjegyzés: Az LCD panel nem szétszerelhető alkatrész, a szerelési folyamat igen bonyolult. Szolgáltató nem vállal felelősséget a kijelző semmilyen meghibásodásáért sem. Amennyiben a hibás kijelző panel nem javítható, annak cseréjét Szolgáltató kizárólag az Apple által biztosított áron tudja elvégezni; a csere költsége a Megrendelőt terheli.

A szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mind szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja. Megjegyzés: A szoftverek kapcsán felmerülő hibák általában a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők.

Futárcég által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért. Megrendelő a csomag futárnak történő átadásával elfogadja és tudomásul veszi jelen ÁSZF-et.

10. A javítás időtartama

Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a bevizsgálás várható időtartama a munkalapon jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről Szolgáltató köteles Megrendelőt értesíteni.

11. A készülék kiadása

Megrendelő az átvételéről való értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult nettó 300,-Ft/nap tárolási díjat felszámítani.

Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 60

(hatvan) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni.

Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

12. A díjfizetés

A javítási díj módosítására a 7. pontban foglaltak az irányadók. Megrendelő a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani.

Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

13. Értesítések

Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail üzenet útján közölt

értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14. A szerződés ideje

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat.

Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

15. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

16. Hírlevél

Megrendelő hozzájárul, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését írásban (e-mail üzenetben) bármikor visszamondhatja.

ADATKEZELÉSITÁJÉKOZTATÓ

 

A iDoki Support Kft. az adatok kezelője, így működtetése során, felelős a magánszemélyekre,gazdasági társaságokra  vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

 

A iDoki Support Kft.,mint adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésérevonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

A iDoki Support Kft.jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettekszemélyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének,amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyestájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettekrendelkezésére bocsátani.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetesszemélyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült,figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Adatkezelő megnevezés, elérhetősége:

 

Cégnév: iDokiSupport  Kft.

Székhely: 1027Bp., Bem József utca 9.

Adószám: 22607722-2-41

Cégjegyzészám: 01-09-935574

Weboldal: www.idoki.hu

Email: info@idoki.hu

Telefon: +36 (70) 314-6606

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:www.idoki.hu

 

  1. Meghatározások:

 

-      GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 

-  adatkezelés: a személyesadatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzettbármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módontörténő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagyösszekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

-     adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

-  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ;azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagytöbb tényező alapján azonosítható;

 

-      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagymásokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniósvagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelőkijelölésérevonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog ismeghatározhatja;

 

-      azérintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatvagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

-      adatvédelmi incidens: abiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

-      címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretébenaz uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általikezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően azalkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

-      harmadikfél: az atermészetesvagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagyazokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlenirányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazástkaptak.

 

  1. Az adatkezelés irányelvei:

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelésitájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 

- A személyes adatok kezelésétjogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

 

- A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelműés jogszerű célból gyűjthet.

 

- A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos éstörténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni,hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

 

- Az adatok kezelését az adatkezelőnek oly módon kell megtennie, hogy a jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmetbiztosítsa.

 

- Az érintett hozzájárulása alapján történőadatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez valóhozzájárulását a következő formában adhatja meg:

 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

 

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával,jelölő négyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely azadott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

 

- A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

 

- Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adjameg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatjaszükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagyazonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Az adatkezelés célja az adatkezelő szerződéses szolgáltatásainak nyújtására vagy az üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében történik.

 

A Regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatokkezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetlegesértesítésének elősegítése.

 

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra is.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Cím:
1054 Budapest, Báthory u. 19.
Telefon:
+36-70-314-6606
Térkép: E-mail: Nyitvatartás:
H-P: 10.00-19.00h
Sz: Zárva

Cím:
Budagyöngye bevásárlóközpont 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Telefon:
+36-1-200-0248
Térkép: E-mail: Nyitvatartás:
H-P: 10.00-19.00h
Sz: 10.00-15.00h

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Kérdése van?

Írja meg itt, megválaszoljuk